Saturday, April 14, 2007

نان بربری

شنبه ٢۵/فروردین/١٣٨۶ - ١۴/اپریل/٢٠٠۶

هَزاره نام گروهی از مردم ساکن افغانستان است که بربری نیز نامیده می‏شدند. در زمان قاجار گروهی از بربریان به تهران آمدند و به کار نان‏پزی پرداختند. نان آنان به نام نان بربری شناخته شد. (فرهنگ دهخدا)

هزاره‏ها در خراسان نیز ساکن بودند تا این که در زمان رضاشاه دولت افغانستان ادعا کرد که اینان افغان هستند و باید به آن کشور برگردانده شوند. از این رو نام آنان به خاوری برگردانده شد.

در مورد مردم هزاره آقای محمدتقی خاوری کتابی نوشته است به نام «مردم هزاره و خراسان بزرگ» که می‏توانید در وبگاه پارسی بی.بی.سی بیشتر بخوانید.