Sunday, June 04, 2006

ميرزا كوچك خان

يك‏شنبه ٤/جون/٢٠٠٦-١٤/خرداد/١٣٨٥
از بچگي به ما مي‏گفتند كه ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك خان مرد وطن‏دوستي بود. اخيرا متوجه شدم كه ميرزا به پشت‏گرمي بلشويك‏هاي روس براي خودش اعلام استقلال كرده بود و بين سال‏هاي ١٩٢٠ و ١٩٢١ ميلادي (١٢٩٩ و ١٣٠٠ خورشيدي) جمهوري شوروي گيلان راه انداخته بود. حتي در نامه‏هاي خود از جمهوري انقلابي ايران و ارتش سرخ ايران نام برده است.
شايد گفته شود منظور از شوروي يعني شورايي و حكومتي كه به طريق شورا اداره مي‏شود. اما حضور بلشويك‏ها و حمايت آنها از ميرزا يعني كمونيسم و نقشه‏ي شوم و پليد روس‏ها براي تجزيه‏ي ايران.

اين نامه از كتاب ”سردار جنگل“ ابراهيم فخرايي چاپ انتشارات جاويدان تهران سال ١٣٦١ گرفته شده است.بازنويسي متن نامه:

شوراي جمهوري ايران
شوراي انقلابي ايران
تاريخ: ١٥ شهر شوال ١٣٣٨ (قمري)
حكم
چون رفيق سعداله درويش از اعضاء صالح و فداكار حكومت شوروي ايران و جمعيت انقلاب سرخ است لذا بموجب اين حكم مشاراليه از طرف (شوراي انقلابي) جمهوري ايران بسمت صدارت شوراي انقلابي قشون سرخ اعزامي مازندران منصوب و برقرار ميشود. و نيز از طرف ميرزا كوچك، صدر شوراي انقلابي جمهوري ايران سمت نمايندگي داشته و اختيار دارد كه براي پيشرفت انقلاب سرخ ايران در صفحات مازندران و استرآباد هر نوع عمليات مشروعه را اعمال نمايد. لذا مشاراليه محق است كه از كليه اختيارات و امتيازاتي كه در حدود ؟؟ فوق‏الذكر است متمتع و مستفيد شود.

صدر شوراي انقلابي جمهوري ايران: كوچك جنگلي

اعضاء:.........
مدير امورات: .......


اين هم نامه‏اي كه از طرف ميرزا كوچك به بلشويك‏ها فرستاده شده در سايت ماركس‏گرايان (ماركسيست). نقل شده از جلد سوم مجموعه آثار لئون تروتسكي:

http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1920-mil/ch110.htm

ترجمه:

فرمان
از سوي رييس شوراي انقلابي جنگ جمهوري به ارتش سرخ و نيروي دريايي سرخ.
١٥/جون/١٩٢٠ شماره ٢٢٩ مسكو

شوراي انقلابي جنگ ارتش سرخ ايران كه هم اكنون با ستم خارجي و داخلي مي‏جنگد پيام تبريك زير را به ارتش سرخ ما فرستاده است:

شوراي انقلابي جنگ جمهوري ايران كه بر اساس تصميم كميسرهاي شوراي خلق ايران سازماندهي شده تبريكات قلبي خود را به ارتش سرخ و نيروي دريايي سرخ مي‏فرستد. با مشكلات فراوان و تحمل همه گونه محروميت ما موفق شديم يك حركت ضدانقلابي داخلي را شكست بدهيم. اينان چيزي بيش از اجيرشدگان كاپيتاليسم داخلي نبودند. با اراده‏ي خلق كارگر قدرت شوروي درايران سازماندهي شده و اين زمينه‏ساز ايجاد ارتش سرخ ايران بر اساس همان خطي مشي است كه ارتش سرخ روسيه بر آن بنا شده است يعني به منظور نابود كردن به بندكشندگان خلق ايراني.
زنده باد اتحاد برادري ارتش سرخ روسيه با ارتش جوان ايران
زنده باد اتحاد خلق‏هاي كارگري تمام دنيا -- بين‏الملل سوم (انترناسيونال سوم)
رييس شوراي انقلابي جنگ: ميرزا كوچك
فرمانده نيروهاي مسلح: احسان اله
عضو شوراي انقلابي جنگ: مظفرزاده

من (تروتسكي) از طرف ارتش سرخ پاسخ زير را فرستادم:
خبر شكل‏گيري ارتش سرخ ايران قلب‏هاي ما را با شادي پر كرد. در طي ١٥ سال گذشته خلق كارگر ايران سرسختانه براي آزاديشان جنگيده‏اند. با اين كار آنها حق خود را در چشم تمام جهانيان ثابت كرده‏اند. به نام ارتش سرخ كارگران و روستاييان روسيه من اطمينان راسخ دارم كه در تحت رهبري شوراي انقلابي جنگ شما ايران به حق خود در آزادي،‌ استقلال و كار برادرانه دست خواهد يافت.
زنده باد خلق كارگر آزاد ايران در خانواده‏ي آزاد خلق‏هاي آسيا، اروپا و همه‏ي دنيا


چند توضيح:
كميسر به اعضاي شوراهاي كمونيستي گفته مي‏شد.
منظور از دشمن خارجي بريتانيا و منظور از دشمن داخلي حكومت قاجار بوده است.
بلشويك در زبان روسي به معني اكثريت است. و در اصطلاح شاخه‏ي افراطي حزب سوسيال دموكرات روسيه بودند كه پس از انقلاب اكتبر ١٩١٧ ميلادي (طبق تقويم ارتدكس روسي و معادل نوامبر در تقويم اروپايي) قدرت را به دست گرفتند.
لئون داويدويچ تروتسكي (Leon Davidovich Trotsky) از سران انقلاب روسيه بود. وي مسئول امور خارجه و بعد بنيانگذار و فرمانده ارتش سرخ شوروي شد. جنگ قدرت بين وي و جوزف استالين در دهه‏ي ١٩٢٠ ميلادي به پيروزي استالين منجر شد و وي از روسيه تبعيد شد. تروتسكي به مكزيك رفت و در آنجا به دستور استالين توسط يك مامور مخفي با تبر به قتل رسيد. طرفداران وي بر اساس نظريه‏هاي وي شاخه‏ي تروتسكي‏گرايي در ماركس‏گرايي را به وجود آوردند.


مي‏توانيد در گوگل به دنبال عبارت Soviet Republic of Gilan جستجو كنيد و مدارك تاريخي مفصل را ببينيد.

همچنين است كلنل محمدتقي خان پسيان كه هم زمان استان خراسان را مستقل اعلام كرده بود.

شيخ محمد خياباني نيز به همراهي طرفدارانش آذربايجان را مستقل اعلام كرده و نام آن را ”آزاديستان“ گذاشته بود.

تاريخ را بايد از ديدها و زاويه‏هاي مختلف ديد.